không gõ được ký tự @ # $ ^ & * ( ) win 7

02363663333 Gọi điện0236.366.3333